منطقه های حفاظت شده در ایران

منطقه های حفاظت شده در ایران

ذخیره‌گاه منطقه حفاظت شده، شامل محیط‌های آبی یا خشکی است که معرف یک یا چند ویژگی زیر باشد: اول؛ نمونه‌ای معرف از بیوم‌های (بیوم: اکوسیستم کلان) طبیعی باشد. دوم؛ دارای اجتماعات منحصر‌به‌فرد یا مناطقی که دارای سیما یا ویژگی استثنایی باشد.

 

==>> مشاهده منطقه های حفاظت شده در ایران . . .

 

برچسب ها :