طنز:جالب یه شوهر نداریم

طنز:جالب یه شوهر نداریم

یه شوهرم نداریم صبح به صبح نون تازه برامون بخره !

::
::
یه شوهرم نداریم از جبروت مردونش استفاده کنیم زنگ بزنه پشتیبانی بگه این سرعت اینترنت چه مرگشه پس!خانومم کارای اینترنتیش عقب مونده!

 

==>> مشاهده طنز:جالب یه شوهر نداریم . . .

 

برچسب ها :