نکات مهم در تنبیه و تشویق کودکان

نکات مهم در تنبیه و تشویق کودکان

 تعریف تشویق و تنبیه را بدانیم: تشویق در لغت به معنای به شوق در آوردن و کار کسی را ستودن و او را دلگرم ساختن است. تشویق از تمایلات فطری هر انسانی است که تا پایان عمر در او باقی می ماند.و تنبیه عبارت است از آگاه ساختن فرد نسبت به نتایج نامطلوبش. در تعلیم و تربیت وقتی از تشویق و تنبیه صحبت می شود منظور این است که کودک را با رفتار درست و نادرست آشنا کنیم و نتیجه عمل نیکو و عواقب رفتار ناپسند را به او بشناسانیم.

 

==>> مشاهده نکات مهم در تنبیه و تشویق کودکان . . .

 

برچسب ها :