قانون داشتن چند همسری در کشورها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

در چه کشورهایی چند همسری قانونی است!؟ + نقشه
چند همسری به وضعیتی اطلاق می شود که یک مرد یا در موارد خیلی کمیاب یک زن بتواند بیشتر از یک همسر انتخاب کند. این پدیده ارتباط مستقیم با هنجارهای مذهبی دارد چرا که ازدواج در بیشتر جوامع با مناسک مذهبی به هم ارتباط دارد.
در بعضی از ملت ها مخصوصا  ملت های  مسلمان قانون بر اساس شرع چند همسری را مجاز می داند ولی  در آیین کاتولیک کاملا ممنوع است.
در خیلی  از کشورهای اروپایی و خیلی  از ایالتهای آمریکا هم چند همسری کلا غیر قانونی است ضمن آنکه بعضی  از فرقه ها در درون این کشورها چند همسری را قانونی می دانند
تصویر زیر وضعیت قانونی چند همسری را در کشورهای جهان نشان می دهد.

راهنمای تصویر:
رنگ سورمه ای: ازدواج چند همسری قانونی است
رنگ آبی: چند همسری در عرف و سنتها مجاز شناخته می شود
آبی کم رنگ: چند همسری در بعضی از مناطق مجاز است
خاکستری: وضعیت قانونی نامشخص
قرمز کم رنگ: کلا غیر قانونی
قرمز پررنگ: چند همسری جرم تلقی می شود

ارسال نظر