طنز:جالب یه زن هم نداریم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

طنز:جالب یه زن هم نداریم

یه زن نداریم غر بزنیم این چیه ناهار درست کردی؟

::
یه زن نداریم وقتی مریضیم پاشویمون کنه تا صبح هم بالا سرمون دعا کنه
::
یه زن نداریم تا ما نیایم شام نمی خوره
::

::
یه زن نداریم درد زایمان بکشه بد ما بگیم دختره؟
::
یه زن نداریم ندونیم چه طور بچه بزرگ شد و بی خوابی بکشه
::
یه زن نداریم لباسامون رو اتو بزنه
::
یه زن نداریم هم بیرون کار کنه هم تو خونه اخرشم بگیم اقساط این ماه و تو بده
::
یه زن نداریم با ما تیتیشی حرف بزنه نکنه تومونمون دوتا بشه
::
یه زن نداریم وقتی میریم خونه ی مامانش برامون سفره بندازه بیا و ببین
::
یه زن نداریم که هر روز پامیشه میز صبحانه اماده باشه
::
یه زن نداریم غصه ی چک فردامون رو بخوره…
::
یه زن نداریم واسه وام خونه طلاهاش رو بفروشه
::
یه زن نداریم واسمون هفت رنگ ارایش کنه
::
یه زن نداریم تو تابستو شربت زعفران و هندوونه دستش باشه تو زمستون اناره دون کرده و چایی داغش
::
یه زن نداریم وقتی بچه شلوغی می کنه بهش بگیم این چیه تربیت کردی !
::
یه زن نداریم تا چهلش نشده بریم یه زنه دیگه بگیریم
::
یه زن نداریم ارث باباش بهمون برسه

یه زن نداریم خونرو بکنه دسته گل
::
یه زن نداریم تکه کلامش باشه خدا ساییه تورو از سرم کم نکنه
::
یه زن نداریم تا از سر کار میاییم کتمونو از رو شونهامون برداره
::
یه زن نداریم وقتی میاد خونه ی مامانینا همش سر پا باشه

ارسال نظر